આ સાઇટ ની લીંક બદલવામાં આવી છે.

વધારે સવલતો માટે આ સાઇટ ની લીંક બદલવામાં આવી છે.

તો તેથી સૌ મીત્રો ને નીચે દશાઁવેલ લીંક પર જવા વીંનતી…

http://www.divyesh.in

https://www.divyesh.in

 

આપનો ખુબ ખુબ આભાર…

– DIVYESH SANGHANI